جهت ثبتنام و اطلاع از این کارگاه لطفا از طریق لینک و آیدی تلگرامی که به شرح ذیل تقدیم شده است، اطلاعات لازم را کسب فرمایید. 

با تشکر

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXug92nZFDhojL1tPH8XYc1ZJmymCQ2kIarxETGnSQMTJGZw/viewform?usp=pp_url

 Standard_au_admin@