• دکتر احمد آقایی: نماینده هیأت مؤسس
 • دکتر محمد صادق علیایی
 • دکتر محمدعلی لطف‌الهی یقین
 • دکتر یحیی مقصودلو
 • دکتر کرامت‌الله رضایی
 • دکتر محمد عطایی
 • دکتر سهیل عابر
 • دکتر عبدالله سلیمی
 • دکتر محسن بهپور
 • دکتر سیده مهری حمیدی سنگدهی
 • دکتر محمدحسین رسولی‌فرد
 • دکتر شهریار عصفوری
 • دکتر مجید منعم‌زاده
 • دکتر دُر محمد کردی تمندانی
 • دکتر مهدی مسعودی
 • دکتر محمد مهدی احدیان
 • دکتر ریحانه صباغ‌زاده
 • دکتر سید سعید حسینی
 • فریبا ولی‌زاده
 • فرانک فلاحی