ضمن تشکر از مشارکت شما در برگزاری اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی، به استحضار می‌رساند:


⭕⭕ جهت دریافت گواهی ارائه مقاله کد مقاله (مندرج در پنل کاربری خود) را در سامانه صدور گواهینامه وارد نمایید.
⭕⭕ جهت دریافت گواهی نشست مدیران و کارشناسان آزمایشگاه‌های ایران (شاعا)، کد گواهی (مندرج در فایل شماره 1) را در سامانه صدور گواهینامه وارد نمایید.
⭕⭕ جهت دریافت گواهی کارگاه‌های برگزار شده در کنفرانس، کد گواهی (مندرج در فایل شماره 2) را در سامانه صدور گواهینامه وارد نمایید.
⭕⭕ جهت دریافت گواهی نویسنده همکار مقاله، کد گواهی (مندرج در فایل شماره 3) را در سامانه صدور گواهینامه وارد نمایید.