برای دریافت فرم شرکت در کارگاه اینجا کلیک کنید.

خواهشمند است پس از تکمیل فرم شرکت در  کارگاه آن را به آدرس ایمیل انجمن ارسال کنید.