دومین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری‌های آزمایشگاهی با همکاری انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران و دانشگاه شهید بهشتی تهران به همراه نشست سالانه شبکه آزمایشگاه‌های علمی ایران (شاعا) در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه و به صورت مجازی در تاریخ‌های ۲۵ و ۲۶ شهریور ماه ۱۴۰۰ برگزار شد.