به اطلاع می رساند که اولین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاه چهارشنبه و پنج شنبه ۱۳ و ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ به صورت مجازی در دانشگاه شیراز برگزار می شود. این کنفرانس بزرگترین رویداد علمی – فناوری درعرصه ملی و در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی است ک فرصت بی نظیری جهت  هم اندیشی و تبادل تجربیات بین افراد آکادمیک و کارشناسان فنی تجهیزات  را فراهم می کند. در این کنفرانس کارشناسان فنی در خصوص آخرین فناوری حوزه تجهیزات پژوهشی سخنرانی خواهند نمود و افراد آکادمیک نیز روش های جدید که در حوزه کاربرد تجهیزات آزمایشگاهی ابداع نموده اند را معرفی خواهند کرد.  به عبارت دیگر این کنفرانس گردهمایی دانشمندان و مهندسان است که در آن دانشمندان به معرفی روش های نوین و مهندسان به معرفی آخرین فناوری های حوزه تجهیزات می پردازند.  در این کنفرانس آخرین دستاورد ها در خصوص روش های اندازه گیری- سیستم های اندازه گیری-تجهیزات و سنسورها در تمام حوزه های علم و فناوری ارایه خواهد شد.   حضور بدون ارایه مقاله  در این کنفرانس برای عموم آزاد و بدون هزینه می باشد. لینک دسترسی به وبگاه کنفرانس در زیر معرفی می گردد: http://imtc1.shirazu.ac.ir/