کارگاه علمی آشنایی با میکروسکوپ کانفوکال و کاربرد آن در مورفولوژی سطح

کارگاه علمی آشنایی با میکروسکوپ کانفوکال و  کاربرد آن در مورفولوژی سطح

برای دریافت فرم شرکت در کارگاه اینجاکلیک کنید.

خواهشمند است پس از تکمیل فرم شرکت در  کارگاه آن را به آدرس ایمیل انجمن ارسال کنید.