تاریخ و زمان برگزاری:

 1401/02/28 ساعت 10:30 - 8:30 

 لینک ورود به اتاق مجازی:

https://vroom.shirazu.ac.ir/centrallab