بی شک حفاظت محیط زیست در برابر آلودگی های مختلف تحت استاندارد های مشخص، جزء فاکتور های اساسی پیشرفت هر کشور است. در ایران، سازمان محیط زیست متولی حفاظت از محیط زیست بوده و موظف است منشا آلودگی ها را شناسایی و از بروز تخلف صنایع جلوگیری نماید و صنایع ملزم به رعایت استاندارد های ملی و بین المللی می باشند. از اینرو مسئولیت نمونه برداری و گزارش دهی پارامتر های زیست محیطی واحدهای صنعتی به آزمایشگاه های معتمد محیط زیست واگذار شده است.

شایان ذکر است آزمایشگاه مرکزی دانشگاه گیلان علاوه بر پارامترهای عمومی شمیایی و میکروبی، در اندازه گیری پارامترهای تخصصی از قبیل: اندازه گیری جذب فلزات سنگین (Pb, Cd, As, Hg, Fe, Mn,…)، اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD)، اکسیژن مورد نیاز بیولوژیکی (BOD)، کل جامدات محلول (TDS)، کل جامدات معلق (TSS)، COD پرمنگناتی، هدایت، کدورت، شوری، سولفات، شاخص حجم لجن (SVI) آماده ارائه خدمات به دانشجویان، اساتید، پژوهشگران و صنایع استان و کشور می باشد.