اعضای فعلی هیات مدیره انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران

معرفی اعضای دومین دوره  هیات مدیره انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران 

دکتر احمد  آقایی
رئیس انجمن
دکتر فرهاد فرهنگ پژوه
نائب رئیس انجمن 
دکتر محمود زارعی
خزانه دار انجمن
دکتر محمدعلی لطف الهی یقین
عضو اصلی هیات مدیره انجمن و مسئول کمیته انتشارات
دکتر محمدحسین رسولی فرد
عضو اصلی هیات مدیره انجمن و مسئول کمیته HSE
دکتر فخری السادات حسینی
عضو اصلی هیات مدیره ، دبیر علمی و مسئول کمیته روابط بین المللی انجمن
دکتر حسین عبدالمحمدزاده
عضو اصلی هیات مدیره انجمن و مسئول کمیته آمار و اطلاعات 
دکتر حسین حاتمی
عضو اصلی هیات مدیره انجمن و مسئول کمیته گردهمایی ها
دکتر الهه امینی
عضو اصلی هیات مدیره انجمن و مسئول کمیته آموزش و پژوهش
دکتر علی فرمانی
عضو علی البدل هیات مدیره انجمن و مسئول کمیته گردهمایی ها
مهندس طاهر مقدمی
عضو علی البدل هیات مدیره انجمن و مسئول کمیته دانشجویی و شعب استانی و شهرستانی
فرانک فلاحی
بازرس اصلی انجمن
فریبا ولی زاده
بازرس علی البدل انجمن
مهدیه حسن‌پور
کارشناس انجمن و مسئول کمیته روابط عمومی

معرفی اعضای دوره اول هیات مدیره انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران

دکتر احمد آقائی
 رئیس هیات مدیره
دکتر سیده مهری حمیدی سنگدهی
نائب رئیس انجمن
دکتر مهدی مسعودی
خزانه دارو مسئول کمیته آمار و اطلاعات انجمن
دکتر محمدعلی لطف الهی یقین
عضو  اصلی هیات مدیره انجمن
دکتر محمدحسین رسولی فرد
عضو  اصلی هیات مدیره انجمن و مسئول کمیته HSE
دکتر فرهاد فرهنگ پژوه
عضو اصلی  هیات مدیره و دبیر انجمن
دکتر رضا یوسفی
عضو  اصلی هیات مدیره انجمن و مسئول کمیته گردهمایی‌ها
دکتر  ریحانه صباغ زاده
عضو اصلی هیات مدیره انجمن و مسئول کمیته آموزش و پژوهش
دکتر عباس ملاتقی
عضو اصلی  هیات مدیره انجمن و مسئول کمیته روابط  عمومی
دکتر رضا شیرزادیان
عضو علی‌البدل هیات مدیره انجمن و مسئول کمیته بین الملل
دکتر حسین حاتمی
عضو علی‌البدل هیات مدیره انجمن و مسئول کمیته انتشارات
فریبا ولی‌زاده
بازرس اصلی انجمن
فرانک فلاحی
بازرس علی‌البدل انجمن
سحر رادان
کارشناس انجمن