صدور کارت و گواهینامه عضویت

 اعضای  حقوقی می توانند گواهینامه عضویت خود را  پس از تکمیل مراحل  ثبتنام،  پرداخت هزینه عضویت و تایید اطلاعات توسط دبیرخانه انجمن از طریق پروفایل کاربری دریافت کنند.

 اعضای حقیقی می توانند کارت عضویت خود را پس از تکمیل مراحل  ثبتنام، پرداخت هزینه عضویت و تایید اطلاعات توسط دبیرخانه انجمن از طریق پروفایل کاربری دریافت کنند.